Fosterhjemstjenester

Solhaugen Fosterhjemstjenester for kommuner

Til barneverntjenesten i kommunen

Ny barnevernsreform er nå trådt i kraft og gir som kjent kommunene økt faglig og økonomisk ansvar, og nye oppgaver. Barneverntjenesten har nå større valgfrihet til å tilpasse sine tiltak til de behov som er aktuelle og kan la seg bistå av private til å løse sine oppgaver. Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester kan bistå barneverntjenesten med flere oppgaver i forbindelse med dette.

Om Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester

Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester er et privat selskap som tilbyr barneverntjenester til det offentlige. Med kontor i Haugesund, Drammen og på Jessheim. Vi har lang erfaring med å samarbeide med Oslo kommune, og opplever at det å levere tjenester direkte til kommunen er preget av gode og smidige løsninger for barna. Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester har 13 ansatte som hovedsakelig driver med fosterhjemstjenester, men også veilednings- og tiltakstjenester inn mot kommunene. I tillegg tilbyr vi kompetanseheving og veiledning til barneverntjenestens ansatte. Våre medarbeidere har høy kompetanse, og rikholdig erfaring fra offentlig og privat barnevern og hjelpeapparat.

Vi er opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet, og være lydhøre for hva dere i kommunen har behov for av tiltak, og skreddersy våre tilbud etter deres behov.


Tjenester vi tilbyr er:

Fosterhjem/spesialiserte fosterhjem

Vi rekrutterer fosterhjem fortløpende, og vil kunne tilby en variasjon i type fosterhjem. Det være seg fra fosterhjem som vil kunne ta imot barn med noe forsterkning, til hjem som vil kunne ta imot barn med store behov og tett oppfølging, såkalte spesialiserte fosterhjem. Vi kan tilby to-base løsninger med to fosterhjem sammen, og også i samarbeid med vårt søsterselskap Solhaugen Omsorg og behandling som har institusjonstilbud. Vi har også hjem som kan ta imot mor og barn, og vi har hjem som tar imot ettervern/hybel trening. Mange av våre hjem vil kunne ta imot søsken. Vi tilpasser oss lovendring fra 01.07.23 bvl § 15-7, 1. ledd og kan tilby våre hjem gjennom Bufetat og Barne og familieetaten. I tillegg kan vi også lage avtaler med kommunen som sikrer at lovverket er ivaretatt.

Beredskapshjem/akutthjem

Vi har flere robuste hjem som tar imot barn og ungdom som må hasteflyttes. Flere av disse kan også ta imot søsken. Våre hjem er av ulik etnisk opprinnelse og vi kan således ha anledning til å tilby plassering for noen barn i hjem av samme etnisk og/eller religiøs opprinnelse.

Utredning og opplæring av fosterhjem

Alle våre fosterhjem går gjennom en grundig vurderingsprosess, og får en grunnleggende opplæring. Dette er tilbud som vi også kan bistå kommunen med.

Avlastning/besøkshjem

Vi har stadig aktuelle hjem som ønsker å være besøkshjem. Vi bruker disse selv, men det er også noe overskudd, som gjør at vi kan tilby kommunen besøkshjem.

Veiledningstjenester

Vi har ansatte med høy kompetanse og kan tilby ulike former for veiledningstjenester. Det kan være i forebyggende øyemed, omsorgsendrende, eller også for å bedre omsorgs- el samværskompetanse etter omsorgsovertakelse. Vi kan også gi oppfølging i ettervern og selvstendighetstrening. Vi vil også kunne følge opp og veilede kommunale fosterhjem, samt tilby opplæring, jevnlig fagutvikling, og også tilhørighet til en vaktordning. Våre ansatte har lang erfaring fra feltet og vil også kunne tilby veiledning av ansatte i barneverntjenesten. 

Faglig baseres alt arbeid på tilknytningsteori, relasjonskompetanse, medvirkning og traumebevisst omsorg. Dette kan både tilbys som kurs og i bruk i veiledning.

Oppfølging/veiledning av biologiske foreldre

Vi vil særlig gjøre oppmerksom på at vi har gode verktøy og metoder for å følge opp foreldre etter omsorgsovertakelse. I tråd med utviklingen som nå skjer etter avgjørelser i EMD, er dette et område hvor det kreves en målrettet innsats, og som ofte kan være komplisert for barneverntjenesten selv å følge opp. Her kan vi være et uavhengig bindeledd som bistår barneverntjenesten med å følge sine lovkrav.

Våre samarbeidsinstanser

Vi har et godt og fruktbart samarbeid med de offentlige hjelpeinstansene som naturlig finnes rundt de barna vi har i vårt system. 

Vi vil i tillegg fremheve samarbeidet med to uavhengige organisasjoner. Vi har et godt samarbeid med Stine Sofie Stiftelsen, bla gjennom at flere av  våre ansatte har hospitert på senteret, samt at vi har sendt flere av våre fosterhjem på opphold der. 

I tillegg har vi et samarbeid med UNG-Norge som tilbyr en rekke tjenester til barnevernsbarn, og barn som lever under fattigdomsgrensa. Dette innebærer at det finnes en rekke aktivitets tilbud vi kan benytte, samt at vi ved vårt hovedkontor i Haugesund også kan tilby ungdom å få et gratis tilbud av nye klær. Jeg nevner det her, da kommuner i hele landet kan ha barn og unge plassert på Haugalandet. 

Vi gleder oss til å tilby barneverntjenesten våre fagtjenester. Vi kan skreddersy tilbud og sette sammen de tiltak som dere behov for. Vår største drivkraft er å levere tjenester av høy kvalitet, være fleksible og tilby barneverntjenesten service og bistand slik at barna får et trygt og godt omsorgs tilbud. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.