Fosterhjemstjenester

Solhaugen Fosterhjemstjenester for kommuner

Til barneverntjenesten i kommunen

Ny barnevernsreform trådte i kraft i 2022, noe som har medført nye oppgaver til kommunen,  samt økt faglig og økonomisk ansvar. Barneverntjenesten har større valgfrihet til å tilpasse tiltak til aktuelle behov og kan få profesjonell bistand av private selskaper for å løse oppgavene.

Om Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester

Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester er et privat selskap som tilbyr barneverntjenester til det offentlige. Vi har tilbud over store deler av landet og vi har kontorer i Haugesund, Drammen, og Jessheim. Solhaugen  har lang erfaring i å samarbeide med kommunene, og erfarer at det å levere tjenester direkte til kommunen er preget av gode og smidige løsninger for barna. Dette er også erfaringene våre etter at barnevernreformen ble innført.

Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester har 14 ansatte som hovedsakelig arbeider med fosterhjemstjenester, men som også tilbyr veilednings- og tiltakstjenester til  kommunene. Våre ansatte har høy kompetanse, og bred erfaring fra offentlig og privat barnevern og lignende hjelpeinstanser som familievern, PPT, skole,  psykisk helsevern og rusomsorg.

Vi strekker oss langt for å bistå og gjøre en forskjell både for oppdragsgivere, samarbeidspartnere og selvfølgelig for barna og fosterhjemmene. Hos oss er barnet alltid i sentrum, og det er viktig for oss at vårt arbeid bidrar til en forskjell som øker livskvaliteten i hverdagslivet. Vi er opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet, og være lydhøre for hva dere i kommunen har behov for av tiltak, og skreddersy våre tilbud etter deres ønsker. Vi har stor grad av tilgjengelighet og foreslår ofte helhetlige tiltak som gjør at vi ivaretar en sammenheng, samtidig som vi forholder oss til mandatet oppdragsgivere gir oss.


Kompetansehevendetiltak til tjenester og profesjonelle:

 I vår organisasjon har vi fokus på kompetanseheving.Våre ansatte har blant annet bred erfaring fra ledelse, fagutvikling og arbeidi kompetansesentre. I dialog med de vi leverer tjenester til, skreddersyr viønsket tilbud. Vi kan bistå med lederstøtte, tjenesteutvikling,prosessveiledning og opplæring, samt teambuilding og debriefing for ansatteetter behov.

Samtlige veiledere hos oss har en samtidighet i arbeidmed både barn og familier, og utvikling av profesjonelle tjenester. Dette giross en nærhet til endringene i feltet. Som gruppe har vi tro på atprofesjonelle utvikler seg hele yrkeslivet, og vi har strukturer der vi ogsåstøtter og utvikler hverandre. Vår bredde og iver etter å lære, deler vi medglede. Vi opplever at det å få lov til å være et team av veiledere gir oss enstyrke der vi har mange innfallsvinkler.

Til sammen har vi ansatte som har spisskompetanse på etbredt felt, ulike sertifiseringer og godkjenning som klinisk spesialister.Blant annet barnevernfaglig kompetanse, lederkompetanse,implementeringskompetanse, veiledningskompetanse, pedagogisk kompetanse,gruppeanalyse, terapeutisk kompetanse, psykisk helse for barn og unge,  familieterapi og sexologi.

Faglig baseres alt arbeid på systemteori. Det innebærerblant annet at transaksjonsteori, gruppeteori, tilknytningsteori,relasjonskompetanse, medvirkning og traumebevisst omsorg blir sentralekunnskapskilder.

Tjenester vi tilbyr er:

Fosterhjem/spesialiserte fosterhjem

Vi rekrutterer fosterhjem fortløpende, og vil kunne tilby en variasjon i type fosterhjem og løsninger. Det være seg fra fosterhjem som vil kunne ta imot barn med noe forsterkning, til hjem som vil kunne ta imot barn med store behov og tett oppfølging, såkalte spesialiserte fosterhjem. Vi kan tilby to-base løsninger med to fosterhjem sammen, og også i samarbeid med vårt søsterselskap Solhaugen Omsorg og behandling som har institusjonstilbud. Vi har også hjem som kan ta imot mor og barn, og vi har hjem som tar imot ettervern/hybel trening. Mange av våre hjem vil kunne ta imot søsken. Vi har også fosterhjem som tar imot enslige, mindreårige flyktninger.

Vi tilpasser oss lovendring fra 01.07.23 bvl § 15-7, 1. ledd og kan tilby våre hjem gjennom Bufetat og Barne og familieetaten. I tillegg kan vi også lage avtaler med kommunen som sikrer at lovverket er ivaretatt. Det vil si at vi har en helhetlig avtale som ivaretar Solhaugen sin oppfølging av fosterhjemmet, og en direkte avtale om oppdragsgodtgjørelse og utgiftsdekning mellom kommune og fosterhjem.

Beredskapshjem/akutthjem

Vi har flere robuste hjem som tar imot barn og ungdom som må hasteflyttes. Flere av disse kan også ta imot søsken. Våre hjem er av ulik etnisk opprinnelse og vi kan således ha anledning til å tilby plassering for noen barn i hjem av samme etnisk og/eller religiøs opprinnelse.

Utredning og opplæring av fosterhjem

Alle våre fosterhjem går gjennom en grundig vurderingsprosess, og får grunnopplæring. I tillegg følges hjemmene kontinuerlig opp med veiledning og videreopplæring. Vi tilbyr også oppfølging og opplæring til fostersøsken og biologiske hjem i denne forbindelse.

Avlastning/besøkshjem

Vi har stadig aktuelle hjem som ønsker å være besøkshjem. Vi bruker disse selv, men det er også noe overskudd, som gjør at vi kan tilby kommunen besøkshjem. Vi har også fosterhjem som kan ta imot omfattende avlastningsordninger. eks for å forhindre flytting.

Veiledningstjenester

Vi har ansatte med høy kompetanse og kan tilby ulike former for veiledningstjenester. Det kan være i forebyggende øyemed, omsorgsendrende, eller også for å bedre omsorgs- el samværskompetanse etter omsorgsovertakelse. Vi kan også gi oppfølging i ettervern og selvstendighetstrening. med fagkonsulent og/eller miljøterapaut.

Vi vil også kunne følge opp og veilede kommunale fosterhjem, samt tilby opplæring, jevnlig fagutvikling, og også tilhørighet til en vaktordning. Våre ansatte har lang erfaring fra feltet og vil også kunne tilby veiledning av ansatte i barneverntjenesten. 

Faglig baseres alt arbeid på tilknytningsteori, relasjonskompetanse, medvirkning og traumebevisst omsorg. Dette kan både tilbys som kurs og i bruk i veiledning.

Oppfølging/veiledning av biologiske foreldre

Vi vil særlig gjøre oppmerksom på at vi har gode verktøy og metoder for å følge opp foreldre etter omsorgsovertakelse. I tråd med utviklingen som nå skjer etter avgjørelser i EMD, er dette et område hvor det kreves en målrettet innsats, og som ofte kan være komplisert for barneverntjenesten selv å følge opp. Her kan vi være et uavhengig bindeledd som bistår barneverntjenesten med å følge sine lovkrav.

Våre samarbeidsinstanser

Vi har et godt og fruktbart samarbeid med de offentlige hjelpeinstansene som naturlig finnes rundt de barna vi har i vårt system. 

Vi vil i tillegg fremheve samarbeidet med to uavhengige organisasjoner. Vi har et godt samarbeid med Stine Sofie Stiftelsen, bla gjennom at flere av  våre ansatte har hospitert på senteret, samt at vi har sendt flere av våre fosterhjem på opphold der. 

I tillegg har vi et samarbeid med UNG-Norge som tilbyr en rekke tjenester til barnevernsbarn, og barn som lever under fattigdomsgrensa. Dette innebærer at det finnes en rekke aktivitets tilbud vi kan benytte, samt at vi ved vårt hovedkontor i Haugesund også kan tilby ungdom å få et gratis tilbud av nye klær. Jeg nevner det her, da kommuner i hele landet kan ha barn og unge plassert på Haugalandet. 

Vi gleder oss til å tilby barneverntjenesten våre fagtjenester. Vi kan skreddersy tilbud og sette sammen de tiltak som dere behov for. Vår største drivkraft er å levere tjenester av høy kvalitet, være fleksible og tilby barneverntjenesten service og bistand slik at barna får et trygt og godt omsorgs tilbud. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.