Kurs kompetanse og veiledning

Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester tilbyr kurs, veiledning og kompetansetjenester til fosterhjem, beredskapshjem og offentlig sektor som arbeider med barn og familier. Tilbudet om veiledning inkluderer foreldreveiledning, fosterhjemveiledning, og ansattveiledning. Vi samarbeider med fosterhjem, barneverntjenester og Bufetat i de forskjellige kommunene, for å kunne gi best mulig tilbud til barn og unge som trenger omsorg utenfor hjemmet.

Vi har fagkonsulenter med solid kompetanse på samtaler med barn, familieterapi, foreldregrupper, foreldreveiledning og veiledning av andre samarbeidspartnere.

Nedenfor følger noe av den kompetanse som våre ansatte besitter.

Den neuroaffektive analyse

Den neuroaffektive analyse

Den nevroaffektive analyse er utviklet av Marianne Bentzen, psykomotorisk terapeut, og Susan Hart, Cand. Psych. PhD. Målet med analysen er å finne menneskers nærmeste emosjonelle utviklingssone, slik at man kan iverksette målrettede intervensjoner som styrker disse.

Metoden er inndelt i tre hvor man setter score på det autonome, limbiske og prefrontale nervesystem på grunnlag av 15 spørsmål. Analysen omfatter energinivå, ulike former for sansning, følelsesmessig kompetanse, tilknytning og prefrontale funksjoner som planlegging, impulskontroll og til sist mentalisering. Den er egnet for barn, ungdom og voksne hvor man ønsker å utarbeide en intervensjonsplan, enten ut fra deres gjennomsnittlige følelsesmessige funksjonsnivå, eller ut fra en vurdering av hva de presses eller støttes av i forhold til normalt funksjonsnivå.

Dette gir et godt utgangspunkt for å systematisere, strukturere og sørge for st de tiltak som settes inn er så treffsikre som mulig. Vi i Team Olivia ønsker å benytte verktøyet for å fortsette godt utviklingsarbeid med de mennesker vi møter i ulike arenaer. Videre for å gjøre dette arbeidet mest mulig målrettet, individuelt tilpasset og målbart.

Marte Meo

Marte Meo-Metoden

Marte Meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland, og som har vært i bruk i Norge siden 1990-tallet for forskjellige klientgrupper hvor samspill og relasjonsarbeid er i fokus.

Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester tar i bruk Marte Meo i veiledning av våre fosterforeldre. Enkelte barn som har levd med omsorgssvikt og brudd i forhold til sine tilknytningspersoner har lært å undertrykke sine behov for trygghet og beskyttelse, eller de viser dem på en måte som forvirrer og avviser omsorgspersonen. Barnets signaler kan ofte bli så vage og små slik at det trengs særskilte observasjonsferdigheter, samt kunnskap om barns emosjonelle uttrykk for å oppdage signalene.

Ved hjelp av videoopptak av hverdagslige situasjoner fungerer Marte Meo som en slags biopsi av det levde livet i fosterhjemmet. I veiledningen med fosterforeldrene viser vi korte sekvenser, noen ganger bare sekunder lange, av sensitivt og utviklingsstøttende samspill. Håpet er at fosterforeldrene styrkes til å opprettholde omsorgsgivende atferd selv om barnet viser avvisning og ambivalens, og kjenne seg mer betydningsfulle for barnet. Det er når positive samspillsopplevelser gjentas over tid at fosterbarna kan begynne å stole på at de er mer enn bare unntak.

Marte Meo-metoden har egentlig ikke forankring i noen spesiell teori. Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester har valgt å knytte den opp mot tilknytningsteori og moderne utviklings- og nevropsykologi.

Emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram

Tuning into kids

Tuning into Kids er et emosjonsfokusert foreldreveiledningsprogram. Her lærer man å håndtere egne og barnets følelser og selvregulering. Målet er å styrke det emosjonelle båndet mellom omsorgsperson og barnet.

Cos-P

Circle of Security Parenting

Cos-P står for Circle of Security Parenting. Dette er et foreldreveiledningsprogram hvor hensikten er å utvide kunnskap om barns tilknytning og samspill. Målet er å hjelpe omsorgspersoner til å fremme trygg og god tilknytning som igjen skaper mulighet for trygge og robuste barn.

TBO

Traumebevisst Omsorg

Arbeidet i Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester bygges i stor grad på TBO som står for Traumebevisst Omsorg.

Vi kan tilby dette kurset hvor hensikten er å øke forståelsen av barns symptom-uttrykk, og se sammenhengen med tidligere erfaringer og opplevelser. Kurset er forankret i tilknytningsteori, og fokuserer på at voksne skal møte barn/unge med en holdning om "hva er det som har hendt med deg?", til forskjell fra "hva er det som er galt med deg?" Kurset fokuserer på å øke barnets trygghet, relasjon og evne til regulering, samtidig som det fokuserer på at dette også er viktige områder for den voksne å øke bevisstheten på.

Det tilbys en opplæring bestående av teori, film, refleksjonsøvelser og konkrete verktøy. Dette kurset er relevant for foreldre, fosterforeldre, ansatte i barneverntjenesten, skole og barnehage. Kursets omfang kan tilpasses etter behov, ta kontakt for mer info.

DCM

Barnesamtalen DCM

Flere av våre ansatte har kompetanse i Barnesamtalen DCM som er en metodikk som har til hensikt å styrke barns muligheter til å bli hørt og forstått. Metoden er strukturert og bygger på dialogiske prinsipper. Det tilrettelegges i stor grad for at barn skal kunne fortelle fritt om egne opplevelser.

EFST

Emosjonell ferdighetstrening for foreldre / Emotion focused skills training

EFST er en metode som er beregnet på familier der foreldre, fosterforeldre eller andre omsorgsgivere har kommet inn i negative samspillsmønstre med barna, eller når barna har emosjonelle utfordringer eller særskilte omsorgsbehov som gjør det nødvendig med spisset emosjonell omsorgskompetanse.

I EFST rettes innsatsen mot å styrke foreldrenes evne til å hjelpe barnet sitt. Gjennom veiledning får foreldrene hjelp til å se «bak» barnets symptomer og problematferd, identifisere hvilke følelser barnet strever med, og hvilke umøtte emosjonelle behov barnet har.

EFST tilbyr både kurs som en introduksjon, og stolarbeid som er en opplevelsesbasert intervensjon.

DCM

Kurs til foreldre med barn i fosterhjem

Dette er et gruppetilbud for foreldre som har mistet omsorgen for sine barn. Kurset er utviklet og bygd over de samme temaer som Pride-kurset som tilbys fosterforeldre, men i mindre omfang. I kurset gis foreldrene hjelp til å bearbeide vanskelige opplevelser og følelser knyttet til det å miste omsorgen for sine barn. Kurset består av seks samlinger og ledes av en erfaren familieterapeut og  en forelder som selv har opplevd å miste omsorgen for egne barn.

Kurset har bl.a. temaer:

  • Håndtering av sinne, sorg og tap
  • Å møte barns behov for nærhet og tilknytning
  • Å arbeide i team – betydningen av kontakt og samvær
  • Å bli kjent med andre og utvide eget syn og perspektiv

En sentral målsetting i kurset er å hjelpe foreldrene til å bli så gode samværsforeldre som mulig. Møtene med andre foreldre i samme situasjon skaper gode rammer for erfaringsutveksling, refleksjon og bearbeiding av følelser. Dette kan bidra til at de i større grad evner å samarbeide med barneverntjenesten og fosterhjemmet, slik at fosterhjemsplasseringer stabiliseres og risikoen for brudd reduseres. 

MIM

Marschak Interaction Method

Marschak Interaction Method (MIM):

MIM er en strukturert videobasert metode for observasjon og vurdering av samspillet mellom foreldre og barn i aldersgruppen 0-13 år.  MIM benytter seg av enkle lekeoppgaver som er designet for å fremkalle forskjellige interaksjonsmønstre. Observasjonene kan gi nyttig, klinisk relevant informasjon om den emosjonelle kvaliteten på samspillet mellom barnet og omsorgspersonen. Dette kan danne et godt grunnlag for vurderinger av hva barnet og foreldrene trenger av videre tiltak, eller for å vurdere effekten av tiltak som har vært. 

MIM har teoretisk forankring i tilknytningsteori og moderne utviklingspsykologi. Det kan med fordel knyttes opp mot lekebaserte intervensjoner som f.eks Theraplay, Smartrom etc.

PYC

Parenting Young Children


PYC er et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning avforeldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning ogstøtte, for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn. Programmet har sommål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill ogpraktisk omsorgskompetanse. Fordi programmet er konkret egner det seg forforeldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur,tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker.

DCM

Familieråd

Familieråd er en anbefalt arbeidsmåte for å sikre barn og familier medvirkning og innflytelse på beslutninger som tas i alle faser av en barnevernssak. Solhaugen Fosterhjem og tiltakstjenester har god kjennskap til og erfaring med modellen. Vi stiller gjerne opp som offentlige fagpersoner i familieråd hvor vi har hatt oppdrag. Videre kan vi også påta oss oppdrag som familierådskoordinator i saker hvor det vurderes nødvendig med sosialfaglig kompetanse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.